Consulten

Werkwijze en informatie om t e lezen:

Het eerste consult bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek over uw klachten en het ontstaan ervan in relatie tot uw voorgeschiedenis, het medicijngebruik, voeding- en leefpatroon, sociale leef- en werkomstandigheden, uw aanleg en de manier waarop u naar uzelf en de wereld kijkt. Na een lichamelijk onderzoek volgen zo nodig aanvullende testen of laboratoriumonderzoek. Uit deze gegevens wordt duidelijk wat er aan de hand kan zijn en wat om behandeling vraagt. Het behandelingsplan wordt uitgebreid uitgelegd. U krijgt het plan, inclusief de instructies, op schrift mee naar huis.

Het eerste vraaggesprek duurt 60 minuten of méér bij complexe problematiek. Vervolg-afspraken duren meestal 60 minuten. U betaalt naar de duur van het consult.

Helpt u svp. mee om uw consult binnen de gereserveerde tijd te houden!!

Aangeraden wordt een vertrouwd persoon mee te nemen omdat ik veel uitleg over uw gezondheidsklachten en behandeling ervan. De adviezen die u krijgt voor uw leefstijlveranderingen en de reden ervan kan bv. uw partner beter begrijpen als ik die aan hem of haar uitleg als wanneer u dat thuis doet.

Spreekuur, telefonisch spreekuur en inlichtingen

Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag van 9 -17 uur.

U kunt géén vragen stellen per mail! De mailcorrespondentie vraagt veel tijd en zorgt voor onduidelijkheid in uw dossier.

Eerste consult: Voor inlichtingen belt u van 12-13 uur of leest u de informatie op de site. Voor een eerste afspraak stuurt u een mail met dit verzoek met telefoonnummer en u wordt vlot teruggebeld.

Vragen aan Gerlinde / zonder dossiergebruik stelt u van 12-13 uur.

Een vervolgconsult of vragen met dossier aan mij? U maakt zelf een afspraak in de digitale agenda door op afspraak in de linker balk van deze website te klikken. U kiest voor een vervolgconsult  om uw vervolgbehandeling te bespreken, een consult voor een kind jonger dan 12 jaar of een telefonisch consult van 15 min.( als u een laboratoriumuitslag wilt bespreken) of 30 minuten (als u meer dan 1 laboratoriumuitslag wilt bespreken). na boeking krijgt u een bevestiging en later een herinnering van uw afspraak.

SPOED: heeft u  heel ernstige acute gezondheidsklachten en bent al bij mij in behandeling dan kunt u de voicemail inspreken en ik bel u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook voor dergelijke spoed uw huisarts bellen.

Verwijzing door uw huisarts is niet noodzakelijk maar is aan te bevelen. Contact met de huisarts wordt op prijs gesteld.

Consulttarieven zijn voor het eerst na 5 jaar gewijzigd voor wie na vandaag een afspraak maakt:

Eerste consult van 60 min                                                                           € 140,00
Eerste consult met complexe problematiek is afhankelijk van de duur. U betaald voor de gebruikte tijd
Vervolg-consult van 45 – 60 min:                                    € 105,00 – € 140,00 Telefonisch consult à 5 min obv gsm-teller van  Mw. Ewalts: €   16,00  Recept toesturen /  brief voor uw huisarts/ verklaring:            €    25,00
Betaling kan alleen contant of door het afgeven van een machtiging.

Indien u zonder afmelding niet op de afgesproken consulttijd verschijnt, of als u binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Zie de betalingsvoorwaarden

De Zorgverzekeringen vergoeden de consulten, geheel of gedeeltelijk mits u aanvullend verzekerd bent en u hoeft uw €385 eigen bijdrage niet aan te spreken. Laboratoriumonderzoek en supplementen worden meestal niet vergoed. Ik kan die laatste wel met 25% korting voor u bestellen.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle      overeenkomsten tussen de arts en de patiënt inzake het consult en  in het algemeen al hetgeen door of namens de arts wordt verricht,  verstrekt of geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al deze  overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

  1. De arts dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd onder 1) aan de patiënt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient deze declaratie direct na afloop van het consult per pinbetaling of contant te worden voldaan.
  2. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels girale overschrijving of een eenmalige machtiging tot afschrijving.
  3. Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als de patiënt binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de arts de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen.
  4. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering.
  5. Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan ten einde een incasso te vermijden. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in rekening worden gebracht.
  6. Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, kan de inning van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven en tot incasso worden overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente over het verschuldigde bedrag.
  7. Het staat de arts vrij om in goed overleg met de patiënt in individuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken. Deze AVIG betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 6 november 2012 onder nummer 70/2012.

Melden kindermishandeling

Artsen zijn verplicht om kindermishandeling te melden. Ook in deze praktijk doen we dit.