Consulten

Werkwijze en informatie om te lezen:

Het eerste consult bestaat uit een uitgebreid vraaggesprek over uw klachten en het ontstaan ervan in relatie tot uw voorgeschiedenis, het medicijngebruik, voeding- en leefpatroon, sociale leef- en werkomstandigheden, uw aanleg en de manier waarop u naar uzelf en de wereld kijkt. Na een lichamelijk onderzoek volgen zo nodig aanvullende testen of laboratoriumonderzoek. Uit deze gegevens wordt duidelijk wat er aan de hand kan zijn en wat om behandeling vraagt. Het behandelingsplan wordt uitgebreid uitgelegd. U krijgt het plan, inclusief de instructies, per mail toegestuurd.

Het eerste vraaggesprek duurt 60 minuten evt méér bij complexe problematiek. Wilt u uw  1ste consult  ivm meer vergoeding van uw ZV over 2 data verspreid afspreken geef dat svp van te voren aan. Vervolg-afspraken duren  30 of 45 of 60 minuten. U betaalt naar de duur van het consult. 

Helpt u svp. mee uw consult binnen de gereserveerde tijd te houden!!

Aangeraden wordt een vertrouwd persoon mee te nemen omdat wij veel uitleg over uw gezondheidsklachten en behandeling ervan geven. De adviezen die u krijgt voor uw leefstijlveranderingen en de reden ervan kan bv. uw partner beter begrijpen als wij die aan hem of haar uitleggen als wanneer u dat thuis doet.

Spreekuur, telefonisch spreekuur en inlichtingen

Openingstijden: maandag, woensdag, donderdag van 9 -17 uur.

U kunt géén vragen stellen per mail! De mailcorrespondentie vraagt veel tijd en zorgt voor onduidelijkheid in uw dossier.

Eerste consult: Voor inlichtingen belt u van 12-13 uur of leest u de informatie op de site. Voor een eerste afspraak stuurt u een mail  naar infoewalts@gmail.com of inforolinka@gmail.com met dit verzoek met telefoonnummer en u wordt vlot teruggebeld.

Vragen aan Gerlinde zonder dossiergebruik stelt u van 12-13 uur.

Een vervolgconsult of vragen met dossier aan een van de behandelaars ? U maakt zelf een afspraak in de digitale agenda door op afspraak in de linker balk van deze website te klikken of op de button onder het tabblad “afspraak”.

U kiest voor:

  • vervolgconsult om uw vervolgbehandeling te bespreken,
  • een consult voor een kind jonger dan 12 jaar of een
  • telefonisch consult van 15 min.( als u een laboratoriumuitslag wilt bespreken of wat korte vraagjes ) of  2x 15 min (als u meer dan 1 laboratoriumuitslag wilt bespreken of  een  klein deel van uw behandeling wilt bespreken).

Na boeking krijgt u een bevestiging en later een herinnering van uw afspraak.

OPMERKING: heeft u complexe problematiek en wilt u  in het eerste consult tot een behandelvoorstel komen omdat u van ver komt of omdat u dat noodzakelijk vindt dan kunt u  een eerste consult van TWEE uren vragen aan Gerlinde, onze secretaresse.

Alleen bij SPOED: heeft u heel ernstige acute gezondheidsklachten en bent al bij een van ons in behandeling dan kunt u de voicemail  van uw behandelaar inspreken en zij belt u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook  zo nodig bij spoed uw huisarts bellen.

Voor spoed: Annemie Ewalts belt u 0648758924

Voor spoed: Rolinka Otto belt u 0651398568

Verwijzing door uw huisarts is niet noodzakelijk maar is aan te bevelen. Contact met de huisarts wordt op prijs gesteld.

Consulttarieven  worden berekend naar de duur van het consult:

Annemie Ewalts, arts
Consult van 60 min                                                                                               € 140 Vervolg-consult van  30-45 – 60 min                              € 70- € 105 -€ 140
Telefonisch consult à 5 min obv gsm-teller behandelaar                   €16  Recept toesturen / brief voor uw huisarts/ verklaring                       € 25

Rolinka Otto, therapeut
Consult van 60 min                                                                                                € 120 Vervolg-consult van 45 – 60 min                                            €60-€ 90- € 120  Telefonisch consult à 5 min obv gsm-teller behandelaar                    €14  Recept toesturen / brief voor uw huisarts/ verklaring                        € 25
Betaling kan alleen contant of door het afgeven van een machtiging.

Bij afmelding binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd  zal de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden. Zie de betalingsvoorwaarden

De zorgverzekeringen vergoeden de consulten, geheel of gedeeltelijk mits u aanvullend verzekerd bent. U hoeft uw €385 eigen bijdrage niet aan te spreken. Laboratoriumonderzoek en supplementen worden meestal niet vergoed. Wij kunnen die laatste wel met 25% korting voor u bestellen.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle      overeenkomsten tussen de behandelaar en de patiënt inzake het consult en  in het algemeen al hetgeen door of namens de behandelaar wordt verricht,  verstrekt of geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al deze  overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

  1. De behandelaar dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd onder 1) aan de patiënt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient deze declaratie direct na afloop van het consult  contant of namachtiging voor incasso te worden voldaan.
  2. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels bankaire overschrijving of een eenmalige machtiging tot afschrijving.
  3. Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als de patiënt binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de behandelaar de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen.
  4. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering.
  5. Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan ten einde een incasso te vermijden. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in rekening worden gebracht.
  6. Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, kan de inning van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven en tot incasso worden overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente over het verschuldigde bedrag.
  7. Het staat de behandelaar vrij om in goed overleg met de patiënt in individuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken. Deze AVIG betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 6 november 2012 onder nummer 70/2012.

Melden kindermishandeling

Artsen zijn verplicht om  het protocol kindermishandeling  en huiselijk geweld te volgen. Ook in ons  centrum doen we dit.