Consulten

Werkwijze en informatie om te lezen:

Het eerste consult bestaat uit een vraaggesprek over uw klachten en het ontstaan ervan in relatie tot uw voorgeschiedenis, het medicijngebruik, voeding- en leefpatroon, sociale leef- en werkomstandigheden, uw aanleg en de manier waarop u naar uzelf en de wereld kijkt. Na een lichamelijk onderzoek volgen zo nodig aanvullende testen of laboratoriumonderzoek. Uit deze gegevens wordt duidelijk wat er aan de hand kan zijn en wat om behandeling vraagt. Het behandelingsplan wordt uitgebreid uitgelegd. U krijgt het plan, inclusief de instructies, per mail toegestuurd.

Spreekuur, telefonisch spreekuur en inlichtingen

Openingstijden: dinsdag, woensdag, donderdag van 9 -17 uur.

Telefonische spreekuur op

dinsdag, woensdag en donderdag van 16-17.30 uur voor

  • inlichtingen over de praktijk
  • korte praktische vraagjes die niet over de inhoudelijke behandeling gaan
  • afspraak maken als zelf boeken niet lukt of omdat u nieuw bent.

Eerste consult: Voor inlichtingen belt u tussen 16- 17.30 uur nadat u de informatie op de site gelezen heeft. Voor een eerste afspraak stuurt u een mail  naar infoewalts@gmail.com met dit verzoek met telefoonnummer en u wordt vlot teruggebeldof u krijgt een voorstel voor een afspraak per mail toegestuurd..

Vervolgconsult van 30, 45 of 60 minuten: U maakt zelf een afspraak in de digitale agenda met behulp van uw inlogcodes en door op de link “afspraak” van deze website te klikken. Kies daar de button. Ik heb in het voorafgaande consult aangegeven hoeveel minuten ik nodig heeft voor uw vervolgbehandeling.

Telefonisch consult van 15 minuten bij  wat korte vraagjes nav een recent consult. Uw behandeling wordt hierin NIET geëvalueerd.

Telefonisch consult van 30 minuten voor bespreking van een uitslag

Na boeking krijgt u een bevestiging en later een herinnering van uw afspraak.

Aangeraden wordt een vertrouwd persoon mee te nemen omdat wij veel uitleg over uw gezondheidsklachten en behandeling ervan geven. De adviezen die u krijgt voor uw leefstijlveranderingen en de reden ervan kan bv. uw partner beter begrijpen als ik die aan hem of haar uitleg als wanneer u dat thuis doet.

SPOED: heeft u heel ernstige acute gezondheidsklachten en bent al bij mij in behandeling dan kunt u de voicemail  van de praktijk inspreken en ik bel u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook  zo nodig bij spoed uw huisarts bellen.

Voor medische spoed: Annemie Ewalts belt u 0648758924

Verwijzing door uw huisarts is niet noodzakelijk maar is aan te bevelen. Contact met de huisarts wordt op prijs gesteld.

De €385 eigen bijdrage geldt alleen voor de basisverzekering en niet voor de aanvullende verzekering. Consulten worden  geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering mits u aanvullend verzekerd bent. Laboratoriumonderzoeken worden vergoed door de ONVZ en PNO tot een bepaald bedrag.

Laboratoriumonderzoek en supplementen worden meestal niet vergoed. Wij kunnen die laatste wel met 25% korting voor u bestellen.

Consulttarieven  worden berekend naar de duur van het consult:

Consult per 60 min                                                                                               € 130 Vervolg-consult van  30-45-60 min                           € 65- € 97,50 -€ 130
Telefonisch consult à 5 min obv gsm-teller behandelaar                  € 16  Recept toesturen / brief voor uw huisarts/ verklaring                       € 25

Betaling kan alleen contant of door het afgeven van een machtiging.

Afmelding  binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd  of no show: de gereserveerde tijd zal in rekening gebracht worden. Zie de betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle      overeenkomsten tussen de behandelaar en de patiënt inzake het consult en  in het algemeen al hetgeen door of namens de behandelaar wordt verricht,  verstrekt of geleverd en wordt berekend aan de patiënt. Op al deze  overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

  1. De behandelaar dient na uitvoering van de overeenkomsten als genoemd onder 1) aan de patiënt een declaratie uit te schrijven. Als regel dient deze declaratie direct na afloop van het consult  contant of namachtiging voor incasso te worden voldaan.
  2. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet betaalt, krijgt deze de gelegenheid dit bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Dit kan middels bankaire overschrijving of een eenmalige machtiging tot afschrijving.
  3. Indien de patiënt zonder afmelding niet op de afgesproken consultdatum verschijnt, of als de patiënt binnen 48 uur (twee werkdagen) voor de afgesproken datum en tijd afzegt, kan de behandelaar de kosten van het consult per gezonden declaratie in rekening brengen.
  4. Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum als vermeld op de declaratie heeft voldaan, volgt een betalingsherinnering.
  5. Indien de patiënt niet op de betalingsherinnering reageert, volgt na 30 dagen na de datum als vermeld op de declaratie, een aanmaning. Hierin wordt de patiënt gesommeerd per omgaande tot betaling over te gaan ten einde een incasso te vermijden. Aan deze aanmaning zijn administratiekosten verbonden, welke per gezonden aanmaning in rekening worden gebracht.
  6. Indien de patiënt ook niet op de aanmaning reageert, kan de inning van het verschuldigde bedrag uit handen worden gegeven en tot incasso worden overgegaan. Aan deze incassoprocedure zijn aanzienlijke kosten voor de patiënt verbonden, zoals incassokosten, administratiekosten en gederfde rente over het verschuldigde bedrag.
  7. Het staat de behandelaar vrij om in goed overleg met de patiënt in individuele gevallen van de hiervoor genoemde regeling af te wijken. Deze AVIG betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s-Gravenhage op 6 november 2012 onder nummer 70/2012.

Melden kindermishandeling

Artsen zijn verplicht om  het protocol kindermishandeling  en huiselijk geweld te volgen. Ook in mijn Praktijk doe ik dit.